வட்டார போக்குவரத்து கழகத்தின் (RTO) ஆன் லைன் சர்வீஸ்


imageநாட்டின் மிக பெரிய லஞ்ச ஊழல் நடமாடும் வட்டார போக்குவரத்து கழகத்தின் (RTO) ஆன் லைன் சர்வீஸ் செயல்ப்படும்.

 

ஒவ்வொரு RTO அலுவுலகத்திலும் இப்பொழுது என்ன நம்பர் சீர்யல் ஓடுகிறது TN - 13 - XX - XXXX , என்ன வி ஐ பி நம்பர் இருக்கிறது, லைசன்ஸ் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன், உங்களின் டிரைவிங் லைசன்ஸ் தற்போதைய நிலமை, ஒவ்வொரு வாகனத்திற்க்கும் ரோடு டாக்ஸ் ஆன்லைனில் செலுத்துதல், கன்டக்டர் உரிமம் புதுபித்தல், புது வாகன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன், ஒட்டுனர் உரிமம் ரோடு டெஸ்ட் ஆன்லைன் அப்பயின்ட்மென்ட், மற்றூம் லோன் ஹைபோதிகேஷன் ஆர் சி புக்கில் இருந்து எடுக்க எந்த ஆர் டி ஓ ஆபிசுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் மற்றூம் வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டேயில்ஸ் எல்லாம் இனிமே நம் கையில், இனிமே புரொக்கர் வேண்டவே வேண்டாம், இந்த சேவை தான் நாம் எதிர்பார்த்த சேவை...........

 

1.ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு - Learners License Online Application - http://tnsta.gov.in/transport/appointment.do?_tq=890d1045ac27d24cb2b1732731085482

 

2.தொடக்க வாகன பதிவு எண் - Today What Number Series in your RTO - http://tnsta.gov.in/transport/rtoStartNoListAct.do

 

3.வாகன வரி விகிதங்கள் - Tax Rates Details - Vehicle Wise - http://www.tn.gov.in/sta/taxtables.html

 

4.நிர்வாக எல்லை அறிய - Know your RTO by Postcode - http://tnsta.gov.in/transport/know_RtoLoad.do

 

5. ஓட்டுனர் உரிமம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஆன் லைன் அப்பயின்ட்மென்ட் - Online Appointment Booking for Road Test - http://tnsta.gov.in/transport/appointment.do?_tq=51da2bc262553b8d4f4adb3a40eb2af1

 

6.பொது நிர்வாக விசாரிப்புகள் - General Enquiries - http://tnsta.gov.in/transport/contacts.do

China Mobile Phones Secret Codes


The following Mobile Phones codes works with various China mobile Phones such as Alkatel, Sigmatel, Carbon, GFive, and more such China Mobile phones.
image
–Default user code : 1122, 3344, 1234, 5678
–Engineer mode : *#110*01#
–Factory mode : *#987#
–Enable COM port : *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
–Restore factory settings : *#987*99#
–LCD contrast : *#369#
–Software version : *#800#
–Software version : *#900#
–Set default language : *#0000# Send
–Set English language : *#0044# Send
–Set English language (new firmware) : *#001# Send

Ethernet Cable - Color Coding Diagram


The information listed here is to assist Network Administrators in the color coding of Ethernet cables. Please be aware that modifying Ethernet cables improperly may cause loss of network connectivity. Use this information at your own risk, and insure all connectors and cables are modified in accordance with standards. The Internet Centre and its affiliates cannot be held liable for the use of this information in whole or in part.
T-568A Straight-Through Ethernet Cable
The TIA/EIA 568-A standard which was ratified in 1995, was replaced by the TIA/EIA 568-B standard in 2002 and has been updated since. Both standards define the T-568A and T-568B pin-outs for using Unshielded Twisted Pair cable and RJ-45 connectors for Ethernet connectivity. The standards and pin-out specification appear to be related and interchangeable, but are not the same and should not be used interchangeably.
T-568B Straight-Through Ethernet Cable
Both the T-568A and the T-568B standard Straight-Through cables are used most often as patch cords for your Ethernet connections. If you require a cable to connect two Ethernet devices directly together without a hub or when you connect two hubs together, you will need to use a Crossover cable instead.
RJ-45 Crossover Ethernet Cable
A good way of remembering how to wire a Crossover Ethernet cable is to wire one end using the T-568A standard and the other end using the T-568B standard. Another way of remembering the color coding is to simply switch the Green set of wires in place with the Orange set of wires. Specifically, switch the solid Green (G) with the solid Orange, and switch the green/white with the orange/white.
Ethernet Cable Instructions:
 1. Pull the cable off the reel to the desired length and cut. If you are pulling cables through holes, its easier to attach the RJ-45 plugs after the cable is pulled. The total length of wire segments between a PC and a hub or between two PC's cannot exceed 100 Meters (328 feet) for 100BASE-TX and 300 Meters for 10BASE-T.
 2. Start on one end and strip the cable jacket off (about 1") using a stripper or a knife. Be extra careful not to nick the wires, otherwise you will need to start over.
 3. Spread, untwist the pairs, and arrange the wires in the order of the desired cable end. Flatten the end between your thumb and forefinger. Trim the ends of the wires so they are even with one another, leaving only 1/2" in wire length. If it is longer than 1/2" it will be out-of-spec and susceptible to crosstalk. Flatten and insure there are no spaces between wires.
 4. Hold the RJ-45 plug with the clip facing down or away from you. Push the wires firmly into the plug. Inspect each wire is flat even at the front of the plug. Check the order of the wires. Double check again. Check that the jacket is fitted right against the stop of the plug. Carefully hold the wire and firmly crimp the RJ-45 with the crimper.
 5. Check the color orientation, check that the crimped connection is not about to come apart, and check to see if the wires are flat against the front of the plug. If even one of these are incorrect, you will have to start over. Test the Ethernet cable.
Ethernet Cable Tips:
 • A straight-thru cable has identical ends.
 • A crossover cable has different ends.
 • A straight-thru is used as a patch cord in Ethernet connections.
 • A crossover is used to connect two Ethernet devices without a hub or for connecting two hubs.
 • A crossover has one end with the Orange set of wires switched with the Green set.
 • Odd numbered pins are always striped, even numbered pins are always solid colored.
 • Looking at the RJ-45 with the clip facing away from you, Brown is always on the right, and pin 1 is on the left.
 • No more than 1/2" of the Ethernet cable should be untwisted otherwise it will be susceptible to crosstalk.
 • Do not deform, do not bend, do not stretch, do not staple, do not run parallel with power cables, and do not run Ethernet cables near noise inducing components.
Basic Theory:

By looking at a T-568A UTP Ethernet straight-thru cable and an Ethernet crossover cable with a T-568B end, we see that the TX (transmitter) pins are connected to the corresponding RX (receiver) pins, plus to plus and minus to minus. You can also see that both the blue and brown wire pairs on pins 4, 5, 7, and 8 are not used in either standard. What you may not realize is that, these same pins 4, 5, 7, and 8 are not used or required in 100BASE-TX as well. So why bother using these wires, well for one thing its simply easier to make a connection with all the wires grouped together. Otherwise you'll be spending time trying to fit those tiny little wires into each of the corresponding holes in the RJ-45 connector.

How to Speed up your Computer


Perform a disk clean up.
Remove unwanted/unneeded software which may be the reason for slowdown
Defragment Your Computer
Stop unwanted Start-Up programs
  sfsadfsadf

  How To Connect Two Monitors in One Computer


  In many professions, including graphic design, architecture, communications, accounting, engineering and video editing, the idea of two or more monitors being driven from one machine is not a new one. While in the past, it has meant multiple graphics adapters and specialized software, it was common for engineers to have at least two, if not more, displays to enhance productivity.

  Now that multiple-monitor setups are more budget-friendly, it is not uncommon to see a wide range of business professionals using multiple monitors to increase visual area. This advantage helps promote the concept of a paperless office by increasing the quantity of simultaneous media that can be viewed digitally, although the advantage of viewing two documents simultaneously is also feasible on many larger widescreen monitors.


  What is Email Marketing?


  Email Marketing is the process of using emails to generate income. This can be done by sending out sales messages to individuals on a one-to-one basis. However, to exploit the leverage capabilities of the internet, email marketing can be made much more effective by using an Autoresponder.

  Email marketing using autoresponders relies on the marketing building up a list of people's email addresses. Marketing messages are then sent to this list. Each message will include one or more links to web pages where products are for sale.

  There are two ways that emails can be sent using an autoresponder. First individual emails can be crafted using effective copywriting techniques and then sent out on an ad hoc basis to all the people on a list. They can also be sent to a sub-set of the people on a list. For example, they could be sent only to existing customers or only to people living in the US and Canada.

  The second way that email marketers use autoresponders is to set up a sequence of emails that get sent out in series after a pre-set time interval. For example, the first email message in a series could be sent out 1 day after someone subscribes to a newsletter and the second message in a series could be sent out 4 days after they subscribed and so on.

  The process of reminding people about marketing offers by using emailing systems is known to boost profitability substantially.

  There are also two other features of email marketing that make it highly attractive to businesses.

  The whole process is highly measurable. Good emailing systems will report back to you how many people opened the emails you sent out and how many clicked the links in them. You can also split the messages sent to a list into several groups to find out which email generated the most profit.

  The cost of emailing is negligibly small because sending emails effectively costs nothing. There is however a time cost in writing good emails in the first place.

  It is important to comply with local emailing laws when using email marketing and specifically to make sure that you comply with the CAN-SPAM laws in the US.

  What is an Internet Conversion?


  Conversion is the marketing process of getting people on your site to do what you want them to do such as subscribing to a list, making a purchase or visiting another speciifc part of a website. In other words it is a key measure of any internet-based business. The more sales conversions you are getting the better. Likewise if you a trying to build a list to market to, the number of subscribers you can get will directly impact on your ultimate profitability.

  For the vast majority of websites conversion rates are extremely poor and one reason for this is that they are usually designed to look good rather that to act as direct marketing machines.

  Conversion levels on sites are effected by a vast array of things including the wording, or copy, on the site, the images that are used on the site, whether there are any Testimonials on the site and critically the source of traffic.

  A strongly converting website will make it very easy for the visitor to know what to do next and will limit other options. Good websites that convert well are also usually the result of targeted traffic, effective copy and continuous testing. There is little or no point in driving untargeted traffic to a website and expecting it to convert well which is why the source of web traffic is also key. If you sell epoxy resin it is very unlikely that an internet user taken at random will be interested in buying some.

  A number of marketing tools can increase the conversion rates of a site such as autoresponders. These market to sales prospects automatically by sending out sales messages via email. Over time it is usually found that, provided the sales messages are well crafted, the overall sales rate of a website will increase if an autoresponder is used - although very few businesses make use of them.

  The facts are that people who use autoresponders can drive up their visitor values which makes them a lot more profitable.

  How to Earn from the internet?


  Where's George?There are several ways to earn from the internet. But you have to remember that there is no special trick or quick rich set up to do this. If anyone says that they have a product that will let you earn while just sitting around after buying their program, then most likely its a scam. To earn from the internet takes effort and time as well as knowledge on how use the internet for your advantage.

  Some ways to earn from the internet are the following:

  Blogging - this would be making post from time to time. You can place ads in your blog and earn from them.

  Paid to click - there are several sites that pays you when you click some ads. Though they do not pay that high, but this is the easiest way since all you have to do is click.

  Affiliate Marketing - certain sites will accept you as a member to become an affiliate marketer. You don't need to have a product of your own to sell. You simply sell the products of others and earn commission for every sale.

  Article Writing - several sites pays you to write articles. You simply submit to the site articles that you write basing on different categories and once accepted they will pay you depending on how good your article is.

  There are still a lot of ways to earn from the internet. Basically, what is needed is your time and effort. Just like any work, you need to devote time and effort to be successful.

  Reset ML-2240 and ML-1640 : Simple package download


  image

  I will give you the download link and how to do this. The Simple package contains only the patched version of firmware so you only need to do the final step as I did.

   

  But before you begin, Please read the facts carefully:


  The firmware file included in the simple package are the patched version.


  I’ve run the patches for a Samsung ML-1640 and it works fine till now, but I never test the fix for ML-2240, however I also supply the file because it’s provided by the same patches.


  My operating system is Windows XP SP2. image

   

  • How to do with the Simple Package?

    

  • You only need to run the firmware down-loader (downlXX40.bat), DO NOT turn off or disconnect the printer/computer during this process. That should be it, now press any key to exit the downloads, turn off your printer for about 10 seconds and turn it back on.

  •  

  • Simple Package for ML-1640

  • You will find 3 files in this package:

   FIX_ML1640_V1010083.fls is the patched firmware

   • downl1640.bat is the firmware downloads (to printer)
   • usbprns2.exe is the tools run by the downloads

   Click here to download Simple Package for ML-1640

  •  

  • Simple Package for ML-2240

  •  

  • You will find 3 files in this package:

   • FIX_ML2240_V1010083.fls is the patched firmware
   • downl2240.bat is the firmware downloads (to printer)
   • usbprns2.exe is the tools run by the downloads

   Click here to download Simple Package for ML-2240

   Do Drop your comments and don’t forgot to subscribe our blog below.

  Reset ML-1640 and ML-2240 : Raw Package download


  image

  I will give you the download link and how to do this. The Raw Package contains the original firmware upgrades from Samsung with the patches and firmware downloads. With this package you’ll need to run the complete steps as I did.

   

  But before you begin, Please read the facts carefully:


  The firmware upgrades included in the raw package are official version downloaded from SAMSUNG website.


  I’ve run the patches for a Samsung ML-1640 and it works fine till now, but I never test the fix for ML-2240, however I also supply the file because it’s provided by the same patches.


  My operating system is Windows XP SP2.

   

  How to do with the Raw Package?

  Please follow these steps if you use the Raw Package:


  Extract the package, by default it will go to a new folder with the same name as the package

  Run the official firmware upgrades (ML-XX40 _V1.01.00.83.exe)


  Choose which connection is used for the printer (USB/Network), this printer model is only available with USB connection.

  image
  See the temporary folder used for the firmware on 2nd panel “Select Downloaded Firmware” in File Name field. Open the specified folder and copy the specified file name (with fls extension) to the package folder.


  Now close the firmware upgrades.

  Run the firmware patches (fixXX40.bat) and you will find new firmware file in the same folder with prefix “FIX_”, press any key to exit the patches.

  Make sure your printer is turned on and is properly connected to your computer.


  Run the firmware down-loader (downlXX40.bat), DO NOT turn off or disconnect the printer/computer during this process.

  That should be it, now press any key to exit the down-loader, turn off your printer for about 10 seconds and turn it back on.

  • Raw Package for ML-1640

  •  

  • You will find 5 files in this package:

  • ML-1640_V1.01.00.83.exe is the official firmware upgrade

   downl1640.bat is the firmware downloads (to printer)
   fix1640.bat is the firmware patches
   fixml40.exe is the tools run by the patches
   usbprns2.exe is the tools run by the downloads

  • Click here to download Raw Package for ML-1640

  •  

  • Raw Package for ML-2240

  •  

  • You will find 5 files in this package:

  • ML-2240_V1.01.00.83.exe is the official firmware upgrade

   downl2240.bat is the firmware downloads (to printer)

   fix2240.bat is the firmware patches

   fixml40.exe is the tools run by the patches

   usbprns2.exe is the tools run by the downloads